Metsavirnan Kentuckian Lily – 2011 LT Best Flat-Coated retriever of The Year

Metsavirnan Kentuckian Lily got 2011 LT BEST FLAT-COATED RETRIEVER title!